CTC2019: Marketing Automation

“งานกระทำการตลาดโดยอัตโนมัติ” ไม่ก็ Marketing Automation ตกว่ากระไร? หลงเชื่อว่าประโยคนี้จักตกเป็นอันที่ “เจ้าเอ็งจำต้องแจ้ง” เนื่องด้วยปี 2019 อย่างแน่นอน เรียนรู้เรื่อง Marketing Automation กับ ผู้รวมจัดตั้งขึ้น Magnetolabs และเว็บไซต์ Content Shifu เธอสิทธิความสนุกสนาน​ พลวิแท้์ศักดิ และคุในอรวี สมิทธิผล Content Director ขนมจาก Content Shifu