ดร.ตระกูลคงจะ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการที่ว่าการสิ่งใหม่แห่งชาติ